Algemene voorwaarden

Artikel 1.Definities

De begrippen en definities die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan hieronder wordt gegeven, tenzij anders bepaald.
Account Het persoonlijke account van Afnemer dan wel Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Dienst.
Afnemer De natuurlijke- of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Properteye de Overeenkomst is aangegaan.
Algemene Voorwaarden De onderhavige voorwaarden.
Eindgebruiker De natuurlijke persoon die de door Properteye ten behoeve van Afnemer geleverde Dienst gebruikt.
Intellectuele Eigendomsrechten Alle rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
Klantdata Alle door Afnemer of diens Eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens.
Materialen Alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
Overeenkomst De overeenkomst tussen Properteye en Afnemer op grond waarvan Properteye de betreffende Dienst zal leveren aan Afnemer en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
Oriëntatieopdracht Een overeenkomst tussen Afnemer en een derde partij* ten aanzien van een opdracht. Properteye treedt slechts op als bemiddelaar bij de totstandkoming van Oriëntatieopdrachten. In beginsel bemiddelt Properteye hierbij uitsluitend tussen Afnemer en ondernemingen van ERA Focus Makelaars.
Properteye De onderneming Properteye B.V. welke is inschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 84413158.
Properteye Platform Het online platform zoals aangeboden door Properteye waarop Afnemer onder meer vastgoedbeleggingen kan vinden, analyseren, verhuren en beheren.
Vertrouwelijke Informatie Alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide partijen en waarvan een partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld of die als vertrouwelijk is gemarkeerd.

Artikel 2. Algemene voorwaarden

2.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op enig aanbod van Properteye en de uitvoering van Overeenkomsten door of uit naam van Properteye.

2.2   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dergelijke voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze middels ondertekening door Properteye zijn aanvaard.

2.3   In geval van onderlinge strijdigheid tussen toepasselijke documenten, bepalingen en definities opgenomen in de verschillende onderdelen van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het later genoemde document:

a. (online) aanbod van Properteye
b. Deel Cvan de Algemene Voorwaarden
c. Deel Bvan de Algemene Voorwaarden
d. Deel Avan de Algemene Voorwaarden
e. inkoop- of andere voorwaarden afkomstig van Afnemer.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   Ieder aanbod van Properteye is vrijblijvend. Offertes zijn geldig voor de duur van veertien (14) dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur staat vermeld. Bij gebrek van dagtekening vangt voornoemde periode aan op de dag dat Properteye de offerte aan Afnemer heeft verstuurd.

3.2   Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod afkomstig van Properteye.Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met een aanbod, maar welde indruk wekt ermee in te stemmen door bijvoorbeeld bepaalde aspecten uit te laten voeren die binnen de omschrijving van het aanbod vallen, dan mag het aanbod in het geheel als aanvaard worden beschouwd.

3.3   Properteye is alleen gebonden aan een door Afnemer gedane, al dan niet opondergeschikte punten, afwijkende aanvaarding van een aanbod, indien Properteye deafwijkende aanvaarding uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. Het voorgaande laat Artikel 2.2 onverlet.

3.4   De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboekis uitgesloten ten aanzien van Afnemers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4 Duur en einde van de Overeenkomst

4.1 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt het volgende:

a) indien ten aanzien van een duurovereenkomst geen duur is opgenomen geldt dat deze wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar.
b) indien de Overeenkomst betrekking heeft op een opdracht die door volbrenging eindigt, eindigt de Overeenkomst bij volbrenging.

4.2   Indien Afnemer handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt een duurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen looptijd telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periodes. Verlenging kan worden voorkomen middels schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een (1) maand, waarna de duurovereenkomst zal eindigen aan het einde van de dan lopende periode.

4.3   Indien Afnemer niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt een duurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Afnemer kan verlenging voorkomen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, waarna de duurovereenkomst zal eindigen aan het einde van de dan lopende periode. Na verlenging voor onbepaalde tijd kan Afnemer op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

4.4   De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboekis uitgesloten ten aanzien van Afnemers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4.5   Properteye mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien (i) Afnemer failliet is verklaard of zelf diens faillissement heeft aangevraagd, (ii) aan Afnemer surseance van betaling is verleend, (iii) de onderneming van Afnemer is of wordt ontbonden of geliquideerd, (iv) er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer.

4.6   Indien partijen op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht respectievelijk ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1   Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Properteye zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Door Properteye gecommuniceerde of overeengekomen (oplever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

5.2   Afnemer zal aan Properteye alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer aan Properteye alle informatie verstrekken waarvan Properteye aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Properteye heeft het recht, maar niet de plicht, om deze informatie op juistheid en volledigheid te controleren.

5.3   Indien Afnemer niet de hiervoor beschreven medewerking verleent, dan wel indien blijkt dat de door Afnemer verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Properteye het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat Afnemer alsnog de gevraagde medewerking heeft verleend of de benodigde informatie heeft verstrekt.

5.4   Properteye heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als partijen dat zijn overeengekomen.

5.4   Properteye heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als partijen dat zijn overeengekomen.

5.5   Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten de voorwaarden van desbetreffende derde indien en voor zover deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 5 Vergoeding

6.1   Afnemer neemt de Diensten op abonnementsbasis af, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Een abonnement op de Diensten omvat de aspecten zoals vastgelegd in de Overeenkomst en is, tenzij anders overeengekomen,gebaseerd op één (1) Account.

6.2   Diensten die op abonnementsbasis worden afgenomen worden geleverd tegen het per periode overeengekomen bedrag.

6.3   Periodieke vergoedingenworden telkens voorafgaand aan de betreffende periode bij Afnemer in rekening gebracht en dienen voorafgaand aan de betreffende periode te zijn voldaan.

6.4   Eventuele werkzaamheden waarvan is overeengekomen dat deze op nacalculatie worden uitgevoerd worden per kalendermaand achteraf in rekening gebracht.

6.5   Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Properteye genoemde bedragen in euro en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Ten aanzien van Afnemers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf zal Properteye bedragen inclusief omzetbelasting en andere heffingen tonen.

6.6   Door Properteye gecommuniceerde bedragen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

6.7   Indien een aanbod van Properteye is gebaseerd op door Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken achteraf onjuist of onvolledig te zijn, dan heeft Properteye het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

6.8   Properteye is gerechtigd de toepasselijke vergoedingen:

a) eenmaal per jaar te indexeren conform de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar, waarvan ProperteyeAfnemerdan ten minste één (1) maand voor inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte zal stellen;

b) tussentijds te wijzigen als de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen daartoe aanleiding geven, waarvan Properteye Afnemer dan ten minste één (1) maand voor inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte zal stellen;

c) tussentijds te wijzigen, ongeacht de reden daartoe, mits ProperteyeAfnemer hiervan ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stelt.

6.9   Wijzigingen op grond van voorgaand lid worden door Properteye aan Afnemer kenbaar gemaakt via de e-mail en/of via de Dienst. In de kennisgeving zal staan vermeld wat de wijziging behelst en per wanneer deze in werking treedt.

6.10   Een Afnemerdie niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft bij verhoging van de toepasselijke vergoedingen het recht de Overeenkomst voortijdig op te zeggen. Bij opzegging zal de Overeenkomst eindigen op het moment dat de wijziging in werking treedt. Indien opzegging uitblijft, wordt Afnemer geacht te zijn ingestemd met de betreffende wijziging. Voorts heeft de Afnemer die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf in geval van prijsverhoging het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

6.11   Een Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft het recht de Overeenkomst voortijdig op te zeggen indien een prijsverhoging gegrond is op Artikel 6.8sub c.Afnemer dient hierbij een opzegtermijn van minimaal een (1) maand in acht te nemen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt. Voorgaand opzegrecht geldt niet voor wijzigingen die gegrond zijn op Artikel 6.8 sub a en sub b.

Artikel 7 Betaling

7.1   Properteye zal voor de verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Afnemer en heeft daarbij het recht om elektronisch te factureren. Voor alle door Properteye uitgebrachte facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld. Properteye is niet verplicht facturen uit te reiken ten aanzien van Afnemers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

7.2   Tenzij anders is overeengekomen, zal Afnemer de verschuldigde bedragen automatisch laten incasseren van de daartoe door Afnemer opgegeven bankrekening. Afnemer zal op eerste verzoek Properteye een SEPA-machtigingsformulier invullen. Afnemer zal telkens zorgdragen voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bankrekening. Indien geen afschrijving kan plaatsvinden, dient de Afnemer de door Properteye gefactureerde bedragen vóór het einde van de vervaltermijn op andere wijze te voldoen.

7.3   Indien betaling bij wijze van handmatige overschrijving is overeengekomen, zal Afnemer zorgdragen voor tijdige betaling binnen de toepasselijke betalingstermijn.

7.4   De hierna volgende artikelleden zijn uitsluitend van toepassing indien Afnemer handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

7.5   Afnemer is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.Properteye is alsdan gerechtigd de Afnemer het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1,0 % per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

7.6   Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus), voor rekening van de Afnemer zijn. Properteye is in ieder geval gerechtigd direct, dus desgewenst bij de eerste aanmaning, een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro.

7.7   Properteye is gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten en/of de Diensten (tijdelijk) te blokkeren als (i) de Afnemer een factuur niet binnen de vervaltermijn betaalt, of betaling alsnog uitblijft na (vrijwillige) aanmaning door Properteye, of (ii) er een verslechtering in de solvabiliteit van Afnemer intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van Afnemer. Tijdens opschorting en/of blokkade blijft Afnemer eventueel periodiek verschuldigde bedragen verschuldigd.

7.8   Afnemer is niet gerechtigd om enige op Afnemer rustende betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen of af te trekken op enige vordering op Properteye uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1   De partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. De partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers en aan door hen ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

8.2   Beide partijen betrachten dezelfde mate van zorgvuldigheid bij de bescherming van Vertrouwelijke Informatie als de bekendmakende partij gebruikt voor de bescherming van haar eigen Vertrouwelijke Informatie, maar in elk geval niet minder dan redelijke zorgvuldigheid.

8.3   Dit artikel is niet van toepassing op informatie die:

a) algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende partij in strijd met deze Overeenkomst;

b) al in bezit van de ontvangende partij was voordat deze door of namens de bekendmakende partij aan haar bekend werd gemaakt;

c) op niet-vertrouwelijke basis aan de ontvangende partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de bekendmakende partij, die niet gehouden is om die informatie geheim te houden; of

d) door de ontvangende partij zelfstandig zelf is gecreëerd voordat het door de verstrekkende partij aan de ontvangende partij werd verstrekt.

8.4   Indien een ontvangende partij wettelijk verplicht is om Vertrouwelijke Informatie aan derden bekend te maken, zal deze de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen, zodat deze partij om conservatoir beslag of een ander passend rechtsmiddel kan verzoeken en/of afstand kan doen van een beroep op de naleving van onderhavige geheimhoudingsbepalingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1   Ten aanzien van Afnemers die de Overeenkomst zijn aangegaan buiten de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt onderhavig artikel tot zover wettelijk toegestaan.

9.2   De aansprakelijkheid van Properteye wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen gezien wordt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoedingen die Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Properteye heeft betaald (exclusief btw) in de periode van twee (2) kalendermaanden voorafgaand aan degebeurtenis (bij samenhangende gebeurtenis geldt hiervoor de eerste gebeurtenis in die reeks). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Properteye voor schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen vijfduizend euro gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

9.2   De aansprakelijkheid van Properteye wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen gezien wordt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoedingen die Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Properteye heeft betaald (exclusief btw) in de periode van twee (2) kalendermaanden voorafgaand aan degebeurtenis (bij samenhangende gebeurtenis geldt hiervoor de eerste gebeurtenis in die reeks). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Properteye voor schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen vijfduizend euro gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

9.3   Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Properteye alleen aansprakelijk voor de door Afnemer geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) redelijke kosten die Afnemer maakt om de prestatie van Properteye aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

9.4   De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel of elders in de Overeenkomst komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Properteye.

9.5   Afnemer zal Properteye alsmede medewerkers van Properteye vrijwaren voor aanspraken van derden (medewerkers van Properteye of door Properteye ingeschakelde tussenpersonen daaronder begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de Afnemer, de verstrekking van Materialen door Afnemer en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de Afnemer verstrekte gegevens of informatie.

Artikel 10 Overmacht

10.1   Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt (overmacht) en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:

a) storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Properteye beschikbaar is, en waar de levering van de Dienst(en) van afhankelijk is, maar waarover Properteye geen feitelijke macht kan uitoefenen of nakoming ervan kan vorderen;

b) storingen in infrastructuur en/of Dienst(en) van Properteye die zijn veroorzaakt door kwaadaardige software, netwerkaanvallen zoals (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;

c) tekortkomingen van toeleveranciers van Properteye, die Properteye niet kon voorzien en waar Properteye diens toeleverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;

d) binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, brand en overstromingen;

e) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, of ander Materiaal waarvan Afnemer het gebruik heeft voorgeschreven; en

f) onbeschikbaarheid van werknemers van Properteye of door haar ingeschakelde derden als gevolg van ziekte.

10.2   Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 4.6 is hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11Wijziging van de Overeenkomst

11.1   Indien Afnemer een wijziging van de Overeenkomst wenst, kan Afnemer daartoe een aanvraag bij Properteye indienen. Wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk door Properteye zijn aanvaard. Properteye is gerechtigd voorwaarden hieraan te verbinden.

11.2   Elke wijziging van naam, woonplaats of bedrijfszetel, betaalgegevens respectievelijk factuuradres dient door Afnemerzo snel mogelijk aan Properteye te worden doorgegeven.

11.3   Properteye behoudt zich het recht voor de Overeenkomst waaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden, te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan Afnemer. De bekendmaking wordt per e-mail en/of via de Dienst gedaan. Indien naar redelijk oordeel van Properteye de beoogde wijziging de positie van Afnemer aanzienlijk negatief beïnvloedt, zal Properteye in de kennisgeving aanAfnemer het recht toekennen om de Overeenkomst op te zeggen, op voorwaarde dat de opzegging door Properteye is ontvangen veertien (14) dagen vóór de datum waarop de wijziging in werking treedt. Het voorgaande is niet van toepassing op wijzigingen als bedoeld in Artikel 6.8.

11.4   Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Afnemer, kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1   Properteye heeft het recht om de Overeenkomst aan een derde partij over te dragen die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van Properteye overneemt. Hiertoe verleent Afnemer bij voorbaat toestemming en zal geen nadere medewerking van Afnemer vereist zijn.

12.2   De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

12.3   Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met de Overeenkomst, zullen aanhangig gemaakt worden bij de rechter in het arrondissement waar de onderneming Properteye gevestigd is, tenzij Properteye het geschil aan een andere Nederlandse rechter voorlegt. Indien Afnemer de Overeenkomst niet is aangegaan in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan gunt Properteye Afnemer een termijn van een (1) maand gerekend vanaf het moment waarop Properteye zich op deze bepaling heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

12.4   De door Properteye ontvangen of opgeslagen versie van communicatie, metingen, of overige informatie wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs te leveren door Afnemer.

12.5   Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen uit de Overeenkomst onverminderd van kracht. Properteye zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Deel B. Properteye Diensten

De artikelen uit dit Deel Bbevatten in aanvulling van Deel A bijzondere bepalingen ten aanzien van de Diensten die Properteye aan Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst levert of kan leveren.

Artikel 13 Properteye Diensten

13.1   Properteye zal de Diensten leveren zoals beschreven in de Overeenkomst.

13.2   De Diensten bestaan doorgaans uit:

a) het verlenen van toegang aan Afnemer tot het online Properteye Platform;
b) het bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere Oriëntatieopdrachten tussen Afnemer en een bepaaldederde partij;
c) het namens Afnemer ontvangen en verwerken van de resultaten die voortvloeien uit de gesloten Oriëntatieopdrachten;
d) het op bepaalde wijze verrijken van resultaten uit gesloten Oriëntatieopdrachten met data afkomstig van Properteye en/of Afnemer;
e) het voor Afnemer inzichtelijk maken van voorgaande verrijkte resultaten binnen het Properteye Platform.

13.3 Properteye verleent aan Afnemer voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de overeengekomen Dienst(en).

13.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Afnemer niet toegestaan de Diensten onder te verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden anders dan eventuele Eindgebruikers van Afnemer.

Artikel 14 Bemiddeling bij Oriëntatieopdrachten

14.1  Indien de Overeenkomst betrekking heeft op bemiddeling door Properteye ten aanzien van een Oriëntatieopdracht geldt het volgende:

a) Properteye aanvaardt de bemiddelingsopdracht tot het sluiten van een Oriëntatieopdracht uitsluitend onder de aanname dat Afnemer de Oriëntatieopdracht wenst aan te gaan in een hoedanigheid waarin Afnemer handelt buiten de uitoefening van beroep of bedrijf;

b) Afnemer verstrekt aan Properteye een beperkt volmacht om de gewenste Oriëntatieopdracht in naam en voor rekening van Afnemer aan te gaan en daartoe eventueel enige door de derde partij gehanteerde algemene voorwaarden te aanvaarden;

c) Properteye zal nimmer partij zijn bij overeenkomsteninzake Oriëntatieopdrachten;

d) Afnemer zal gehouden zijn enige vergoedingen die verband houden met de Oriëntatieopdracht te voldoen conform de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst met de derde partij, tenzij anders overeengekomen;

e) Afnemer geeft Properteye toestemming om de (object)resultaten die voortvloeien uit een Oriëntatieopdracht te ontvangen en te gebruiken in het kader van de te leveren Diensten en erkent dat aspecten van de Diensten afhankelijk zijn van het bestaan van een Oriëntatieopdracht, de voorgaande toestemming en dedaadwerkelijke ontvangst van voornoemde (object)resultaten.

Artikel 15 Properteye Platform, Account(s) en gebruiksregels

15.1   Properteye zal Afnemer toegang verlenen tot het online Properteye Platform. Toegang is mogelijk door in te loggen op hetAccount dat Afnemer hiertoe zelf heeft aangemaakt,dan wel door Properteye is aangemaakt in welk geval Properteye de bijbehorende inloggegevens aan Afnemer zal verstrekken.

15.2   Indien overeengekomen kan Afnemer met diens Account sub-Accounts voor Eindgebruikers aanmaken. Voor dergelijke sub-Accounts gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone Accounts.

15.3   Een Account is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met derden. Logingegevens dienen te allen tijde geheim gehouden te worden. Afnemer is verplicht voor ieder Account een voldoende sterk wachtwoord te hanteren. Indien Properteye een Account heeft aangemaakt, zal Afnemer de mogelijkheid hebben het verstrekte wachtwoord te wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord.

15.4   Als logingegevens van een Account (vermoedelijk) zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Afnemer alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig, wenselijk en mogelijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord. In ieder geval zal Afnemer hiervan direct melding maken bij Properteye, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

15.5  Properteye mag erop vertrouwen dat alle handelingen die vanuit een Account worden verricht, worden uitgevoerd onder het leiding en toezicht van Afnemer.

15.6  Het is Afnemer niet toegestaan om de Dienst op een wijze te gebruiken die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving. Voorts is het Afnemer niet toegestaan, ongeacht of dit rechtmatig is of niet, om via de Dienst Materialen aan te bieden of informatie te verspreiden die, naar het redelijke oordeel van Properteye, (i) schadelijke inhoud bevat; (ii) inbreuk maakt op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten, dan wel lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend is; (iii) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.

15.7  Gebruik van de Dienst kan onderworpen zijn aan specifieke gebruiksbeperkingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het maximale aantal Eindgebruikers. Deze beperkingen zijn opgenomen in de Overeenkomst. Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal anderhalf keer zoveel (bv. dataverkeer en -opslag) gebruikt als andere afnemers van Properteye in een vergelijkbare situatie doen.

Artikel 16 Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

16.1   Voor de aspecten van de Dienst die op afstand (via het internet) aan Afnemer ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld de toegang tot het Properteye Platform, zal Properteye zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst, de bijbehorende systemen en netwerken en eventueel opgeslagen Klantdata te realiseren.

16.2 Properteye heeft het recht om enige op afstand geleverde Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten.Properteye spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op momenten dat de Dienst het minst wordt gebruikt en Afnemer op de hoogte te stellen van eventuele geplande buitengebruikstelling.

16.3 In het geval dat Properteye van mening is dat een buitengebruikstelling van de Dienst op enig moment noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, dan is Properteye gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer. Properteyezal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

16.4   Properteye mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Feedback van Afnemer zijn hierbij altijd welkom, maar Properteye beslist zelf welke aanpassingen Properteye al dan niet doorvoert. Properteyezal zich inspannen van tevoren te melden welke aanpassingen per wanneer worden doorgevoerd.

16.5   Properteye is bereid een redelijke mate van ondersteuning te leveren ten aanzien van het gebruik van de Diensten door Afnemer, bijvoorbeeld hulp bij vragen over het gebruik van het Properteye Platform.Afnemer kan hiertoe contact opnemen via de communicatiemiddelen als vermeld op het Properteye Platform.

Artikel 17 Klantdata

17.1   Alle Klantdata blijft eigendom van Afnemer. Properteye zal geen eigendomsaanspraken doen op de Klantdata. Ten aanzien van de Klantdata verstrekt Afnemer aan Properteye een beperkt gebruiksrecht om de Klantdata te gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede voor de verbetering van de Diensten en toekomstige aspecten daarvan.

17.2   Indien overeenkomen zal Properteye regelmatig reservekopieën maken van door Afnemer op systemen van Properteye opgeslagen Klantdata.

17.3   Properteye is gerechtigd om Klantdata en eventuele reservekopieën daarvan direct na beëindiging van de Overeenkomst te verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om tijdig een reservekopie te verzoeken en te verkrijgen overeenkomstig volgend lid of eventuele andersluidende afspraken daaromtrent.

17.4   Properteye is bereid en zal in geval van (aanstaande)beëindiging van de Overeenkomst zich inspannen medewerking te verlenen om op verzoek van Afnemer, tegen een naderte bepalen vergoeding, overdracht van Klantdata naar Afnemer mogelijk te maken. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door Properteye op dat moment worden aangeboden.

Deel C. Verwerking van persoonsgegevens

Als Properteye onder de Overeenkomst in opdracht van Afnemer persoonsgegevens verwerkt, geldt daarvoor het bepaalde in dit Deel C. Tenzij anders overeengekomen dient dit Deel Cin een zodanig geval als (sub)verwerkersovereenkomst, waarbij Properteye als (sub)verwerker moet worden aangemerkt.

Artikel 18 Verwerking van persoonsgegevens

18.1   Waar in dit artikel termen worden gebruikt die overeenstemmen met definities uit artikel 4 AVG, wordt aan deze termen de betekenis van de definities uit de AVG toegekend.

18.2   Properteye zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming van Afnemer worden bepaald.

18.3   De verwerking en daarmee de categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevensdie worden verwerkt, zijn afhankelijk van de wijze waarop Afnemer of diens Eindgebruikers gebruikmaken van de Dienst.Het kan hierbij gaan om de volgende categorieën:

Categorie Betrokkenen
Huurders
Categorie Persoonsgegevens
Geslacht; voornaam; achternaam; leeftijd; geboortedatum;geboorteplaats;
Contactgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; legitimatienummer
Adres; postcode; plaats; land

18.4   Properteye heeft geen zelfstandige zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Properteye neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

18.5   Properteye kan geanonimiseerde gegevens voor analytische en statistische doeleinden gebruiken, ter verbetering van de eigen dienstverlening.

Artikel 19 Verplichtingen van partijen

19.1   Partijen zullen ieder zorgdragen voor de op hen rustende verplichtingen onder de AVG en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

19.2  Properteye zal Afnemer, op diens uitdrukkelijke verzoek, binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen met betrekking tot de in het vorige lid bedoelde verplichtingen.

19.3   Afnemer garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden, en vrijwaart Properteye tegen alle claims van derden in dit kader.

19.4   Properteye zal Afnemer ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, mocht dit wettelijk verplicht zijn. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Afnemer.

19.5   Properteye zal Afnemer informeren indien een instructie van Afnemer naar mening van Properteye in strijd is met de AVG of andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Artikel 20 Doorgifte van persoonsgegevens

20.1   Properteye mag persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Doorgifte naar landen buiten de EER is eveneens toegestaan, mits hierbij de voorschriften uit de AVG in acht worden genomen.

20.2  Properteye zal Afnemer, op diens uitdrukkelijke verzoek, binnen een redelijke termijn informeren over het land of de landen waarin de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 21 Inschakelen van subverwerkers

21.1   Afnemer geeft Properteye hierbij algemene toestemming om derde partijen (“subverwerkers”) in te schakelen bij de verwerking van persoonsgegevens, mits Properteye zich daarbij houdt aan de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Een actuele lijst van door Properteye ingeschakelde subverwerkers kan opgevraagd worden via privacy@properteye.com.

21.2  Properteye zal iedere subverwerker contractueel verplichten tot nakoming van dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als tussen Afnemer en Properteye overeengekomen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Bij fouten van subverwerkers is Properteye aansprakelijk jegens Afnemer alsof hij zelf de fouten heeft begaan.

Artikel 22 Geheimhouding en beveiliging

22.1   De door Properteye verwerkte persoonsgegevens moeten steeds worden aangemerkt als Vertrouwelijke Informatie. Voor deze gegevens gelden dan ook voorts de geheimhoudingsafspraken zoals neergelegd in Deel A van de Algemene Voorwaarden.

22.2  Properteye zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). Hoewel Properteye zich maximaal inspant om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, kan Properteye er niet voor instaan dat de genomen beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Artikel 23 Datalekken

23.1   Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (ook wel “datalek”) aan de relevante toezichthouder en de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Om Afnemer in staat te stellen om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, stelt Properteye de Afnemer zonder onredelijke vertraging op de hoogte in het geval van een datalek.

23.2   De meldplicht van Properteye aan Afnemer behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest alsmede, voor zover bekend bij Properteye, de in artikel 33 lid 3 AVG bedoelde informatie. Indien Properteye niet over alle in dit artikel bedoelde informatie beschikt, zal Properteye deze alsnog zo spoedig mogelijk verzamelen en ter beschikking stellen aan Afnemer.

23.3   Indien de wet- en regelgeving dit vereist, zal Properteye meewerken aan het informeren van de relevante toezichthouders en de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Eventuele hiermee gepaard gaande redelijke kosten zijn voor rekening van Afnemer en mogen door Properteye apart in rekening worden gebracht.

Artikel 24. Rechten van betrokkenen

24.1   In het geval dat een betrokkene een van zijn of haar wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Properteye, zal Properteye dit verzoek doorsturen aan Afnemer. Afnemer zal vervolgens zorgdragen voor de afhandeling van het verzoek. Properteye mag de betrokkene van het doorzenden van het verzoek de hoogte stellen.

24.2  In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn of haar wettelijke rechten richt aan Afnemer zal Properteye, indien Afnemer dit verlangt, redelijke medewerking verlenen indien Afnemer het verzoek niet zelfstandig af kan handelen. Eventuele hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 25. Audit

25.1   Afnemer heeft het recht om periodiek audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de verplichtingen van Properteye die voortvloeien uit deze module. De kosten hiervoor, ook de redelijke kosten die Properteye maakt bij de audit, komen voor rekening van Afnemer.

25.1   Afnemer heeft het recht om periodiek audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de verplichtingen van Properteye die voortvloeien uit deze module. De kosten hiervoor, ook de redelijke kosten die Properteye maakt bij de audit, komen voor rekening van Afnemer.

25.2   De hiervoor bedoelde audit krijgt alleen doorgang indien en voor zover Afnemer de eventuele reeds aanwezige (audit)rapportages bij Properteye heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten naar voren brengt die een door Afnemer geïnitieerde audit (al dan niet op specifieke onderdelen) alsnog rechtvaardigen. Een audit wordt gerechtvaardigd indien en voor zover de bij Properteye aanwezige rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze module door Properteye.

25.3   Properteye zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen. Bij de uitvoering van de audit zal ernaar gestreefd worden om de impact op de bedrijfsvoering van Properteye zoveel mogelijk te beperken.

25.4   De door Afnemer geïnitieerde audit vindt niet eerder dan twee (2) weken na aankondiging door Afnemer plaats. Partijen zullen in overleg de exacte datum en het tijdstip van de audit vaststellen.

25.5   Afnemer zal maximaal eens per jaar een audit uitvoeren bij Properteye, tenzij er een concreet en aantoonbaar vermoeden is van niet-naleving van de afspraken in deze module door Properteye.

25.6   De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door partijen gezamenlijk.

Artikel 26. Retourneren of vernietigen

26.1   Indien de Overeenkomst eindigt, zal Properteye alle persoonsgegevens die hij in opdracht van Afnemer heeft verwerkt onder de Overeenkomst, retourneren aan Afnemer, dan wel verwijderen of vernietigen, naar keuze van Afnemer. De hiermee gepaard gaande redelijke kosten zijn voor rekening van Afnemer.

26.2  Het voorgaande doet geen afbreuk aan het bepaalde inArtikel 17 van Deel B en geldt uitsluitend ten aanzien van persoonsgegevens die Properteye in opdracht van Afnemer in de rol van (sub)verwerker verwerkt. Het hiervoor bepaalde is derhalve niet van toepassing op de persoonsgegevens die Properteye zelf in de hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.